ศูนย์กู้ชีพ/อปพร
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ด่านชุมชนและจุดบริการประชุาชน) นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กล่าวเปิดโครงการ ฯ พร้อม ทีม อปพร. เทศบาลตำบลพรุพี
29 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ด่านชุมชนและจุดบริการประชุาชน) นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กล่าวเปิดโครงการ ฯ พร้อม ทีม อปพร. เทศบาลตำบลพรุพี ได้ที่นี่

ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี คณะผู้บริหาร สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพีทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์/ด่านชุมชนตำบลพรุพี ตั้งแต่ ๑๒ -๑๖ เมษายน ๒๕๖๖
20 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี คณะผู้บริหาร สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพีทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์/ด่านชุมชนตำบลพรุพี ตั้งแต่ ๑๒ -๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ ได้ที่นี่

กิจกรรมศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์/ด่านชุมชนตำบลพรุพี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี คณะผู้บริหาร สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพีทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์/ด่านชุมชนตำบลพรุพี ตั้งแต่ ๑๒ -๑๖ เมษายน ๒๕๖๖
20 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์/ด่านชุมชนตำบลพรุพี ตั้งแต่ ๑๒ -๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายงานป้องกันและบรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ได้ดำเนินการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ในครัวเรือนให้กับประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี จำนวน 3 ครัวเรือน
24 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายงานป้องกันและบรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ได้ดำเนินการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ในครัวเรือนให้กับประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี จำนวน 3 ครัวเรือน ได้ที่นี่

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
12 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2564
16 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

งานป้องกันและบรรเทาสธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพรุพี ล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน pt หมู่ที่ 1 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ านป้องกันและบรรเทาสธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพรุพี ล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน pt หมู่ที่ 1 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร ได้ที่นี่

ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศบาล เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2563
30 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศบาล เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 ณ เทศบาลตำบลคลองปราบ
23 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 ณ เทศบาลตำบลคลองปราบ ได้ที่นี่

เทศบาลตำบลพรุพี ช่วยโรงเรียนบ้านควนเนียงทำความสะอาดในโรงเรียนและถนนหน้าโรงเรียน
2 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลพรุพี ช่วยโรงเรียนบ้านควนเนียงทำความสะอาดในโรงเรียนและถนนหน้าโรงเรียน ได้ที่นี่

พนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ฉีดล้างถนนสายศาลาโสภณ หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี
15 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ฉีดล้างถนนสายศาลาโสภณ หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี ได้ที่นี่

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นลูกเสือเนตรนารีเครือข่ายพรพุพี-ควนศรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
14 กุมภาพันธ์ 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นลูกเสือเนตรนารีเครือข่ายพรพุพี-ควนศรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ได้ที่นี่

ปฏิบัติงานในการแข่งขันกู้ชีพของเทศบาลพรุพี EMS Rally อ. บ้านนาสาร วันที่ 18 มิถุนายน 2562
18 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปฏิบัติงานในการแข่งขันกู้ชีพของเทศบาลพรุพี EMS Rally อ. บ้านนาสาร วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้ที่นี่

การประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 เข็มเชิดชูเกียรติประเภทสรรเสริญ ชั้น 5
4 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 เข็มเชิดชูเกียรติประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 ได้ที่นี่

เปิดโครงการศุนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2562
12 เมษายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เปิดโครงการศุนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลพรุพี
17 เมษายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลพรุพี ได้ที่นี่

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
5 มกราคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ได้ที่นี่

อปพร.ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2560
29 พฤศจิกายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อปพร.ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2560 ได้ที่นี่

พิธีเปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
13 เมษายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พิธีเปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่

ร่วมกิจกรรมการออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือน มีนาคม 2560
14 มีนาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร่วมกิจกรรมการออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ได้ที่นี่