ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลพรุพี

ม.๔ บ้านคลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐

โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841204@dla.go.th , Email : Info@phruphi.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.พรุพี