Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
 
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน
วิศัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
ผลงานโครงการสำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์กู้ชีพ/อปพร
แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อ
E- service
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 062-2450346
ทำเนียบบุคลากร  
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการประเมิณผล LPA
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ขสร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา, ประกาศสภาต่างๆ
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสภา
คำสั่งของสภา
รูปประชุมสภาฯ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 
พ.ร.บ. การจัดตั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานและกิจกรรมทั่วไป
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 11.30 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ให้ทีมพ่นหมอกควันเทศบาลตำบลพรุพีเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน การซ่อมบำรุงรักษาและวิธีการใช้สารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 15 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12 กันยายน 2566
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 11.30 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ให้ทีมพ่นหมอกควันเทศบาลตำบลพรุพีเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน การซ่อมบำรุงรักษาและวิธีการใช้สารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ของเทศบาลตำบลพรุพี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.๔ บ้านคลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841204@dla.go.th หรือ info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ