Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
 
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน
วิศัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
ผลงานโครงการสำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์กู้ชีพ/อปพร
แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อ
E- service
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 062-2450346
ทำเนียบบุคลากร  
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการประเมิณผล LPA
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ขสร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา, ประกาศสภาต่างๆ
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสภา
คำสั่งของสภา
รูปประชุมสภาฯ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 
พ.ร.บ. การจัดตั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว-หมู่บ้าน
ประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1990 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27 ตุลาคม 2564
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอ
บ้านนาสาร อำเภอเวียงสระ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    สภาพป่าส่วนใหญ่
เป็นป่าดงดิบชื้น มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดของผนังถ้ำต่าง ๆ    และมีจุดเด่นตามธรรม
ชาติที่สวยงาม เช่น หน้าผา ถ้ำ น้ำตก ตลอดจนมีหลักฐานทางด้านประ
วัติศาสตร์การสู้รบที่เหลืออยู่ เช่น ค่าย บังเกอร์ อุโมงค์ อุทยานแห่งชาติ
ใต้ร่มเย็นมีเนื้อที่ประมาณ 133,125 ไร่    
 

                      ในอดีตเขาช่องช้างเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย (พคท.)   เพราะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ในปี
พ.ศ. 2508ทางราชการเริ่มเข้าทำการปราบปราม แต่ยากต่อการเข้าสู่พื้นที่
ทำให้กองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย    เติบโตขึ้นกว่า
เดิมมาก ในปี  พ.ศ. 2514 - 2516    ทางราชการจึงทำการปราบปรามอย่าง
หนักและต่อเนื่อง    แต่สภาพเหตุการณ์และสภาพพื้นที่เป็นอุปสรรค ทำ
ให้การปราบปรามไม่ได้ผลเต็มที่     และทำให้หมู่บ้านช่องช้างกลายเป็น
หมู่บ้านปิด อยู่ในอิทธิพลของ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
ในปีต่อ ๆ มามีเหตุการณ์ต่อสู่ที่สำคัญหลายครั้ง อาทิเช่น พระองค์เจ้าวิภา
วดีรังสิต ถูกลอบยิงปลงพระชนม์ ขณะประทับอยู่บนเครื่องบินเฮลิคคอป
เตอร์ เหตุการณ์สังหารรองงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายสวัสดิ์
พันเกษม) ในปี พ.ศ. 2520 และเหตุการณ์ ปล้นสะดมรถที่สถานีพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2522 ทำให้ราษฎรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขวัญเสีย หวาดผวา เสี่ยงต่อความตายมาตลอด
          ต่อมา พลเอกหาญ ลีนานนท์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ใช้แผนปฏิบัติการณ์
“ใต้ร่มเย็น” เข้าปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 ได้ใช้กำลังจากกองทัพ
แห่งชาติอันประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน กระทำการ
กวาดล้างครั้งใหญ่ ในครั้งนั้นใช้เวลาเพียง 10 วัน ก็สามารถปราบปรามได้
สำเร็จ และใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือน ในการเคลียร์พื้นที่และยึดค่ายใหญ่ ๆ
ได้สำเร็จ อาทิเช่น ค่าย นปถ.508 ค่าย 511 และค่ายบริวารต่าง ๆ จนกระทั้ง
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2525   ทางราชการได้ประกาศให้ประชาชนเข้าไป
ประกอบอาชีพในพื้นที่ที่อยู่อาศัยเดิมได้ต่อไปตามปกติ
         ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2526 กองอุทยานแห่งชาติได้รับแจ้งจาก นายทวี
พูนผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 (เกาะแตน) ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานีและนายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะอ่างทอง ว่าที่บริเวณเขาช่องช้าง อำเภอนาสาร มีน้ำตกขนาดใหญ่หลาย
แห่งสวยงามมาก กองอุทยานแห่งชาติจึงได้ทำการสำรวจเบื้องต้น ประกอบ
ด้วยสำนักงานป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือที่ กล 0714(สฎ)2041 ลง
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2526 ส่งรายงานผลการสำรวจน้ำตกเหมืองทวด ตั้งอยู่
ที่บ้านเหมืองทวด หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร ซึ่งมีความสวยงาม
ตามธรรมชาติ โดยขอให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป   และต่อมาสภาตำ
บลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร ได้มีหนังสือลงวันที่28 มกราคม พ.ศ.2530 ผ่าน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี    (นายพาสกร จรูญรัตน ์ และ
นายสุทธิพร โพธิ์เพ็ชร) มีหนังสือลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2530 ถึงรัฐมน
ตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกหาญ ลีนานนท์)   ขอให้ทาง
ราชการสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอ
บ้านนาสาร ได้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นในท้องที่บ้านปลายน้ำเหนือ หมู่ที่
1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร ซึ่งมี “น้ำตกหนานดาดฟ้า” ที่มีความสวย
งามตามธรรมชาติ กรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่งที่   492/2530   ลงวันที่ 20 มีนาคม
พ.ศ.2530 ให้ นายสมควร หิรัญสาลี เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ไปทำการสำรวจ
เบื้องต้นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติคลองน้ำเฒ่า ท้องที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้าน
นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในพื้นที่อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงปรากฎ
ว่าในบริเวณดังกล่าว มีสภาพพื้นที่สวยงามตามธรรมชาติ และมีจุดเด่นทาง
ธรรมชาติหลายแห่ง ตลอดจนมีประวัติศาสตร์การสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยในอดีตมา เหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามรายงาน
ผลการสำรวจลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2530 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้
จึงดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นขึ้น โดยนำชื่อของ “ยุทธการใต้
ร่มเย็น” มาเป็นมงคลนามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้

             กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้กระทำการเปิดป้ายอุทยานแห่งชาติ
ใต้ร่มเย็นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2530 โดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกหาญ ลีนานนท์) เป็นประธานพิธีเปิด

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.๔ บ้านคลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841204@dla.go.th หรือ info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ