Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
 
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน
วิศัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
ผลงานโครงการสำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์กู้ชีพ/อปพร
แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อ
E- service
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 062-2450346
ทำเนียบบุคลากร  
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการประเมิณผล LPA
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ขสร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา, ประกาศสภาต่างๆ
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสภา
คำสั่งของสภา
รูปประชุมสภาฯ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 
พ.ร.บ. การจัดตั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่องรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ดู : 274) 8 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 157) 11 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 127) 28 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 129) 28 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 88) 6 ธ.ค. 2565
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 104) 11 พ.ย. 2565
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 144) 1 ก.ค. 2565
ประเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 477) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 551) 30 ก.ย. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 495) 17 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 463) 10 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ท่าน โดยเข้ารับการอบรม 70 ชั่วโมง มีค่าตอบแทนเดือนละ 5000 - 6000 บาท อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ ไม่เป็นข้าราชการพนักงาน พนักงานจ้าง ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย เปิดรับสมัครวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ปิดรับสมัครของ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. สามารถติดได้ที่ 077- 380584 ต่อ 109, 110 (ดู : 342) 4 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 393) 20 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 351) 14 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (ดู : 409) 24 มี.ค. 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 413) 16 ธ.ค. 2562
แก้ไขข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และเฟสบุ๊คตำบลพรุพี (ดู : 437) 19 พ.ย. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ดู : 442) 15 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ดู : 619) 21 มิ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 552) 23 ม.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 563) 14 ม.ค. 2562
ประกาศ การรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 479) 24 ธ.ค. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 719) 19 ต.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 800) 2 ต.ค. 2560
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 636) 7 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 469) 7 ก.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 517) 16 ส.ค. 2560
เทศบาลตำบลพรุพีรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (ด่วน) (ดู : 567) 19 มิ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 549) 15 พ.ค. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 556) 3 พ.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 494) 3 พ.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 535) 10 เม.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 611) 25 พ.ย. 2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 565) 21 พ.ย. 2559
ประกาศ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 507) 18 พ.ย. 2559
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 574) 25 ต.ค. 2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ดู : 731) 22 มิ.ย. 2558
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 710) 14 พ.ค. 2558
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ (ดู : 949) 11 พ.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ดู : 644) 31 มี.ค. 2558
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 690) 12 ม.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลืกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรง ตำแหน่งสายงานบริหาร (ดู : 696) 12 ม.ค. 2558
ประกาศ อบต.พรุพี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างของ อบต.พรุพี (ดู : 1324) 20 ม.ค. 2557
ประกาศ อบต.พรุพี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของ อบต. (ดู : 1325) 20 ม.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.๔ บ้านคลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841204@dla.go.th หรือ info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ