Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
 
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน
วิศัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
ผลงานโครงการสำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์กู้ชีพ/อปพร
แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อ
E- service
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 062-2450346
ทำเนียบบุคลากร  
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการประเมิณผล LPA
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ขสร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา, ประกาศสภาต่างๆ
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสภา
คำสั่งของสภา
รูปประชุมสภาฯ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 
พ.ร.บ. การจัดตั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซ่อยราษฎร์ร่วมใจข้างบ้านกำนันเสรี (เกษตร2) หมู่ที่ 6 บ้านห้ววยตอตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซ่อยราษฎร์ร่วมใจข้างบ้านกำนันเสรี (เกษตร2) หมู่ที่ 6 บ้านห้ววยตอ ' (ดู : 52) 13 ก.ค. 2566
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (ดู : 182) 14 ก.พ. 2566
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 94) 16 ธ.ค. 2565
เปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 90) 16 ธ.ค. 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ดู : 64) 30 พ.ย. 2565
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 76) 31 ต.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 71) 12 ต.ค. 2565
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2565 (ดู : 68) 12 ต.ค. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2565 (ดู : 77) 15 ก.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2565 (ดู : 80) 17 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 (ดู : 90) 17 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุพดี หมู่ที่ 3 (ดู : 80) 17 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเสงี่ยม หมู่ที่ 1 (ดู : 91) 17 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2 ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 6 (ดู : 84) 17 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 (ดู : 90) 10 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตก (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 (ดู : 90) 25 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายสำราญ หมู่ที่ 7 (ดู : 101) 25 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ตัววี สายราษฎร์ร่วมใจ (ข้างบ้านกำนันเสรี) หมู่ที่ 6 (ดู : 96) 25 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 (ดู : 78) 25 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 (ดู : 85) 21 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารกองคลัง ครั้งที่ 3 (ดู : 77) 18 ก.ค. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ดู : 89) 1 ก.ค. 2565
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ดู : 101) 8 มิ.ย. 2565
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 บานหวยลวง (ดู : 97) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง (ดู : 87) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 (ดู : 82) 7 มิ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 88) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี (ดู : 84) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวเจริญ หมู่ที่ 4 (ดู : 80) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกลอง) สําหรับนักเรียน (ดู : 81) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศ ร่าง TOR ขอบข่ายงานจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 12 ตัน ใหม่ (ดู : 78) 1 มิ.ย. 2565
แผ่ยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 78) 31 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ (ดู : 100) 12 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน (งานวางท่อระบายน้ำ คสล.) บริเวณถนนที่ชำรุดภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 94) 12 พ.ค. 2565
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเมษายน 2565 (ดู : 113) 12 พ.ค. 2565
ประกาศ ร่าง TOR ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกขยะ ขนาด 12 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล (ครั้งที่ 2) (ดู : 96) 25 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น (ครั้งที่ 2) (ดู : 103) 25 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำซอยลุงแย็มพร้อมฝังท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) (ดู : 106) 25 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝอยชะลอน้ำ คลองพรง หมู่ที่ 3 จุดที่ 1 (ครั้งที่ 2) (ดู : 99) 25 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ คลองพรง หมู่ที่ 3 จุดที่ 2 (ครั้งที่ 2) (ดู : 101) 25 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารกองคลัง (ครั้งที่ 2) (ดู : 88) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp ไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค.2565) (ดู : 99) 11 เม.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 (ดู : 108) 11 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (ดู : 119) 30 มี.ค. 2565
ผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) (ดู : 120) 25 มี.ค. 2565
แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพรุพี ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ดู : 121) 25 มี.ค. 2565
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ดู : 116) 25 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (ดู : 107) 24 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารกองคลัง (ดู : 108) 24 มี.ค. 2565
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รางยู บริเวณถนนสายบนควน หมู่ที่ 5 (ดู : 112) 10 มี.ค. 2565
โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 4 ตําบลพรุพี (ดู : 118) 10 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 136) 10 มี.ค. 2565
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี (ดู : 130) 2 มี.ค. 2565
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รางยู บริเวณถนนสายบนควน หมู่ที่ 5 (ดู : 128) 2 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 (ดู : 129) 9 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1 ตั้ง เดือนตุลาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 (ดู : 149) 17 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 144) 13 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 157) 15 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 160) 23 พ.ย. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมใจ (ข้างบ้านกำนันเสรี ) หมู่ที่ 6 (ดู : 187) 17 พ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.๔ บ้านคลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841204@dla.go.th หรือ info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ