Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
 
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน
วิศัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
ผลงานโครงการสำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์กู้ชีพ/อปพร
แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อ
E- service
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 062-2450346
ทำเนียบบุคลากร  
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการประเมิณผล LPA
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ขสร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา, ประกาศสภาต่างๆ
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสภา
คำสั่งของสภา
รูปประชุมสภาฯ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 
พ.ร.บ. การจัดตั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี การเลือกกรรมการชุมชนตำบลพรุพี (หมู่ที่ 1-6 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง, หมู่ที่ 7 แทนตำแหน่งว่าง) (ดู : 15) 26 ก.ย. 2566
ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์และป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 24) 30 มิ.ย. 2566
เทศบาลตำบลพรุพีขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรมหาชน" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 363) 6 มิ.ย. 2566
คุณแม่ปลอดภัยจากการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 37) 31 พ.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 231) 19 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธุโครงการส่งเสริมโอกาศทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566 (ดู : 223) 3 พ.ค. 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 33) 1 พ.ค. 2566
"เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด" (ดู : 20) 28 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป (ดู : 43) 19 เม.ย. 2566
คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 23) 31 มี.ค. 2566
การปฏิบัติตามมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 53) 28 มี.ค. 2566
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางภนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (ดู : 48) 28 มี.ค. 2566
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล (ดู : 67) 28 มี.ค. 2566
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 (ดู : 73) 13 มี.ค. 2566
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 43) 13 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่องรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ดู : 67) 8 มี.ค. 2566
เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มารับบริการเทศบาลตำบลพรุพีตอบแบบสอบถาม เพื่อการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 71) 16 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-06.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการจังหวัดรการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 69) 8 ก.พ. 2566
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 56) 8 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 2566 (ดู : 89) 6 ก.พ. 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 43) 6 ก.พ. 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 55) 6 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 2566 (ดู : 52) 6 ก.พ. 2566
ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 (ดู : 59) 31 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (ON Gift Policy) (ดู : 57) 30 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 65) 19 ธ.ค. 2565
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอด (ดู : 75) 6 ธ.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 69) 29 พ.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ดู : 62) 16 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 55) 2 พ.ย. 2565
ประกาศ การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 48) 2 พ.ย. 2565
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 (ดู : 50) 2 พ.ย. 2565
รายงานสรุปเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลตำบลพรุพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 30) 31 ต.ค. 2565
การับลงทะเบียนและยื่นคำรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 กรณีย้ายภูมิลำเนา และรายละเอียดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 69) 21 ต.ค. 2565
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอเงินสงเคราะห์เบี้ยยีงชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ดู : 60) 21 ต.ค. 2565
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เพิ่มเติม (ดู : 64) 21 ต.ค. 2565
หน่วยบริการสาธารณสุขที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุนในการ ดูแลสุขภาพประชาชน (ดู : 44) 10 ต.ค. 2565
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ดู : 72) 4 ต.ค. 2565
กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตคนพิการ (ดู : 27) 30 ก.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 65) 30 ก.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 61) 30 ก.ย. 2565
เทศบาลตำบลพรุพีขอประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติเหตุใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี 2565 (ดู : 35) 27 ก.ย. 2565
ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 22) 26 ก.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลพรุพี (รอบ 12 เดือน กันยายน 2564 ถึง สิงหาคม 2565 ) (ดู : 20) 19 ก.ย. 2565
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ วันที่ 5 กันยายน 2565 (ดู : 69) 8 ก.ย. 2565
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 71) 8 ก.ย. 2565
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ดู : 66) 8 ก.ย. 2565
มาตรการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 70) 8 ก.ย. 2565
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลพรุพี (พ.ศ. 2566-2570) (ดู : 44) 30 ส.ค. 2565
การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ดู : 86) 15 ส.ค. 2565
ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 83) 9 ส.ค. 2565
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 86) 25 ก.ค. 2565
โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 99) 19 ก.ค. 2565
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 90) 19 ก.ค. 2565
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 85) 11 ก.ค. 2565
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ดู : 70) 29 มิ.ย. 2565
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 93) 20 มิ.ย. 2565
แบบสอบถามร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกล การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ........ (ดู : 95) 13 มิ.ย. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา (ดู : 99) 8 มิ.ย. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ดู : 98) 8 มิ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.๔ บ้านคลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841204@dla.go.th หรือ info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ