ผลงานโครงการสำคัญ
ผลงาน/โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
22 ธันวาคม 2565

0


 

ผลงาน/โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายชื่อคนพิการ-ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ปี 2558
22 มกราคม 2558

0


รายชื่อคนพิการ-ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ปี 2558  มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
ผลงาน/โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ผลงาน /โครงการสำคํญ ปีงบประมาณ 2565
งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ  
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โครงการต่อเติมอาคารกองคลัง  
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี สายราษฎร์ร่วมใจ (ข้างบ้านกำนันเสรี)   หมู่ที่ 6  
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านยายสำราญ  หมู่ที่ 7  
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายยุพดี  หมู่ที่ 3  
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2 ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 6  
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตก (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7  
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเสงี่ยม หมู่ที่ 1  
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3  
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองหินแท่น  หมู่ที่ 4  
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล  
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี  
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและลดการเกิดสาธารณภัย  
งานจราจร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
งานจราจร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี/ผู้สูงอายุ  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาพรุพี - ควนศรีเกมส์  
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน  
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดเช่าที่ดิน  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน  
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการ "ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"