Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
 
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน
วิศัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
ผลงานโครงการสำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์กู้ชีพ/อปพร
แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อ
E- service
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 062-2450346
ทำเนียบบุคลากร  
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการประเมิณผล LPA
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ขสร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา, ประกาศสภาต่างๆ
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสภา
คำสั่งของสภา
รูปประชุมสภาฯ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 
พ.ร.บ. การจัดตั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
สายด่วนนายก 063-542-9878
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี การเลือกกรรมการชุมชนตำบลพรุพี (หมู่ที่ 1-6 ครบวาระการดำรงตำแหน... (ดู : 15)
ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์และป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด... (ดู : 24)
เทศบาลตำบลพรุพีขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนของเคร... (ดู : 363)
คุณแม่ปลอดภัยจากการคลอดก่อนกำหนด... (ดู : 37)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซ่อยราษฎร์ร่วมใจข้างบ้านกำน (ดู : 52)
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (ดู : 182)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 93)
เปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 89)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพ...
อ่านรายละเอียด
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น คณะผู้บริหาร สมาชิก...
อ่านรายละเอียด
วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศ...
อ่านรายละเอียด
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายบุญเลิศ รอดศรี ต...
อ่านรายละเอียด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. (ภาคค่ำ)นายสมคิด ดำ...
อ่านรายละเอียด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. (ภาคเช้า)นายสมคิด ด...
อ่านรายละเอียด
วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น นายบุญเลิศ รอด ศร...
อ่านรายละเอียด
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 : 09.20 น. นายสมคิด ดำฉวาง นา...
อ่านรายละเอียด
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลพรุพีจัด...
อ่านรายละเอียด
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพรุ...
อ่านรายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานและกิจกรรมทั่วไป ดูทั้งหมด  
 
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพร...
อ่านรายละเอียด
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พน...
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่องรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล (ดู : 274)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 157)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 127)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุค (ดู : 129)


กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลพรุพี คลิ๊กที่นี่
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.๔ บ้านคลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841204@dla.go.th หรือ info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ