หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสนุขและแมว พ.ศ 2563 ของเทศบาลตำบลพรุพี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 5)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ลงมาทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เพิ่มเติม) (ดู : 5)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ (ดู : 6)
ประกาศราคากลาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียงพิง หมู่ที่ 7 (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ดู : 20)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
เทศบาลตำบลพรุพีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง 12 สิงหาคม 2563
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 26 วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ สนามโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
อ่านรายละเอียด
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 28 ก.ค.2563
อ่านรายละเอียด
งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ และเก็บขยะตกค้างบริเวณซอยข้างไปรษณีย์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
อ่านรายละเอียด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง ดำเนินการพ่นหมอกควัน และพ่นละอองฝอยกำจัดยุงตัวแก่ ในพื้นที่ ม.7
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับ รพสต.พรุพี รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกหมู่ที่ 5 ตำบลพรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี รณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ประจำปี 2563)
อ่านรายละเอียด
โครงการปลูกผักสวนครัวตามหลัก "บวร" ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านนาสารทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 4)
ด่วนที่สุด รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ท่าน โดยเข้ารับการอบรม 70 ชั่วโมง มีค่าตอบแทนเดือนละ 5000 - 6000 บาท อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ ไม่เป็นข้าราชการพนักงาน พนักงานจ้าง ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย เปิดรับสมัครวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ปิดรับสมัครของ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. สามารถติดได้ที่ 077- 380584 ต่อ 109, 110 (ดู : 9)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 120)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ